martes, 2 de febrero de 2010

Carnaval en una escuela búlgara

Buhovo School Carnival from david on Vimeo.

Otra página de videos, con controles de contenido mucho más exigentes que los de youtube.

video de carnaval en el colegio

Esta es la traducción del texto anterior, sacado de una página encontrada en www.angles.365
Physics at Home series?
In this context, teachers committed to this project of educational innovation and experience have seen in the area of Physical Education and an appropriate framework for using English as the language of communication and knowledge, thereby giving meaning learning this language. To establish this project has chosen the first year of primary education because the physiological characteristics and maturation of children are more favorable than in older ages.
Babies are easily Beginner Cycle to pronounce the new sounds and imitate the intonation of the new language and, in turn, often displaying strength desinhibits, motivated and goodwill towards learning a foreign language.
The Physical Education area is a highly inclusive in terms of inequality - physical, learning or language - in which the combination of physical challenge with language shame inhibits the expression, while also requires oral communication in times completely empirical and real situations.
In addition to the above aspects, the fact that physical education is an area very playful and very little writing workload favors the integration of newcomer students and gender equality through activities and games help operation.
Where
Física a Cicle Inicial?
En aquest context, els professors compromesos en aquesta experiència i projecte d’innovació educativa han vist en l’àrea de l’Educació Física un marc adient per utilitzar la llengua anglesa com a llengua de comunicació i coneixement, i així donar significat a l’aprenentatge d’aquesta llengua. Per posar a la pràctica aquest projecte s’ha escollit el primer cicle d’Educació Primària perquè les característiques fisiològiques i de maduració dels infants són més favorables que en edats més avançades.
Els infants de Cicle Inicial tenen molta facilitat per pronunciar els sons nous i imitar l’entonació de la nova llengua i, a la vegada, sovint es mostren força desinhibits, motivats i amb bona predisposició vers l’aprenentatge d’una llengua estrangera.
L’Educació Física és un àrea altament integradora quant a les desigualtats - físiques, d’aprenentatge o lingüístiques - en la qual la combinació del repte físic amb el lingüístic inhibeix vergonyes en l’expressió, alhora que també fa necessària la comunicació oral en moments totalment vivencials i en situacions reals.
A més dels aspectes esmentats, el fet de que l’Educació Física sigui una àrea molt lúdica i amb molt poca càrrega de treball escrit afavoreix la integració de l’alumnat nou vingut i la igualtat de sexes per mitjà d’activitats i jocs de col·laboració.
On